Новости

Тема: Встреча с родителями

Вместе с родителями студентов,  которые приехали с Наманганской, Самаркандской, Ферганской и Андижанских областей Узбекистана была проведена  встреча.  На встрече родители интересовались  о деятельности НИМСИ, изучаемых предметах, планах, учебном процессе, успеваемости и  о поведении студентов. Получили информацию о профессорско-преподавательском составе  институтаЦифровой Кыргызстан 2019-2023

Единое окно в НИМСИ


Студенты НИМСИ


Адам укуктарынын Декларациясы кабыл алынганына 71 жыл!


Бириккен Улуттар Уюму тарабынан «Адам укуктарынын Декларациясыны» 10-декбрь  күнү кабыл  алынган.   ИИМСИнин ТГД кафедрасынын  философия жана саясат таануу предметинин окутуучусу, Сайит Ата коомдук уюмунун жетекчиси Калиев Азамат Сайитович ИИМСИнин студенттерине, Адам укуктарынын Декаларациясынын кабыл алынганына  71 жыл болгонуна байланыштуу коноктук лекциясын өттү.
Ал бул багытта 1948-жылы 10-декабрда  «Адам укуктарынын Декларациясынын» кабыл алынышынын негизи тууралуу презентация жасады. Ошондой эле  төмөнкүлөргө токтолду:  «Бириккен Улуттардын элдери, Уставда адамдардын негизги укуктарына, инсандын беделине жана баркына, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугуна ишенгендиктерин ырасташкандыктарын жана толук эркиндикке чыгуу менен катар социалдык прогресске жана турмуш шартты жакшыртууга көмөктөшүүнү чечишкени белгиленген. БУУ менен  кызматташууда мүчө‐мамлекеттер адам укуктары менен негизги эркиндиктерди жалпы урматтоого жана салым кошууга милдеттенгендигин эске алынган. Укуктардын жана эркиндиктердин мүнөзүн жалпы түшүнүү менен милдеттенмелерди толук аткаруу зор мааниге ээ экендиги белгиленген.  Генералдык Ассамблея адам укуктарынын Жалпы Декларациясын:
-  ар бир адам жана коомдун ар бир органы ар дайым эске алып, агартуу жана билим берүү жолу менен белгиленген  укуктарды жана эркиндиктерди урматтоого жана улуттук, эл аралык прогрессивдүү иш‐чаралар аркылуу Уюмга мүчө болгон мамлекеттердин элдеринин арасында;
 - алардын юрисдикциясында турган аймактагы элдердин арасында, алардын жалпы жана толук таанылышын жана ишке ашырылышын камсыз кылууга көмөктөшүүгө умтулуу үчүн;
- бардык элдер менен мамлекеттер аткарууга далалаттанууга тийиш болгон милдет  катары жарыялаганын» - айттып өттү.  

Мында: 

-  1‐берене:  Бардык адамдар өз беделинде жана укуктарында эркин жана тең укуктуу болуп жаралат. Алардын аң‐сезими менен абийири бар жана бири‐бирине бир туугандык мамиле кылууга тийиш.
2‐берене: Ар бир адам расасына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ынанымдарына, улуттук же социалдык негизине, мүлкүнө, тек‐жайына же башка абалынын айырмачылыктарына карабастан, ушул Декларация аркылуу жарыяланган бардык укуктар менен эркиндиктерге ээ болууга тийиш.
Андан тышкары, адам жашаган аймактын көз каранды эместигине, көзөмөлгө алынгандыгына, өзүн‐өзү башкарбагандыгына же эгемендигиндеги кандайдыр‐бир чектөөлөргө карабастан ал өлкөнүн же аймактын саясий, укуктук же эл аралык статусунун негизинде эч кандай айырмачылыктар болууга тийиш эместиктери айтылды. Студенттер тарабынан берилген суроолорго адам укуктарынын жалпы декларациясынын негиздерине таянып, Кыргыз Республикасында 2016-жылы кабыл алынган «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам» мыйзамынын иш аракеттеринен мисалдарды келтирүү менен жооптор берилди. Студенттерге керек болгон учурларда кайрылууга мүмкүн  экендиги маалымдалды.

 Далее читать в архиве

 Расписание занятий / Class schedule
Расписание
группа ЛДи-1-19
группа ЛДи-2-19
группа ЛДи-3-19
группа ЛДи-4-19
группа ЛДи-5-19
группа ЛДи-6-19
группа ЛДи-7-19
НИМСИ является членом Всемирной Организации Здравоохранения


ВОЗ_НиМСИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Семинары от Агенства аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО) проведенные в НИМСИ 17-18 . 06.2019 г. :  

1. Разработка и совершенствование основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

2. Построение системы менеджмента качества в профессиональном учебном заведении

Тренер: Исмаилов Бактыбек Искакович, д.т.н.,  профессор, Академик Академии педагогических и социальных наук (РФ). 


Институционалдык аккредитация жөнүндөгү сертификаты
Сертификат об институциональной аккредитации
Certificate of institutional accreditation
№ VI190000011


Ruxsat etilgan kurslar

Normal Physiologe - Нормальная физиология

Normal Physiologe - Нормальная физиология

Очная форма обучения
Course

Kyrgyz language - Кыргыз тили

Kyrgyz language - Кыргыз тили

Очная форма обучения
Course

Normal anatomy - Нормальная Анатомия

Normal anatomy - Нормальная Анатомия

Очная форма обучения
Course

medical Parasitology2

medical Parasitology2

Очная форма обучения
Course

English Language - Английский язык

English Language - Английский язык

Очная форма обучения
Course

Phisical Training - Физика

Phisical Training - Физика

Очная форма обучения
Course

Bioorganic chemistry -Биоорганическая химия

Bioorganic chemistry -Биоорганическая химия

Очная форма обучения
Course

Microbiology, Virology and immunology - Микробиология, Вирусология и имунология

Microbiology, Virology and immunology - Микробиология, Вирусология и имунология

Очная форма обучения
Course

Russian Language - Русский язык

Russian Language - Русский язык

Очная форма обучения
Course

Histology, Embryology, Cytology - Гистология, Эмбриология, Цитология

Histology, Embryology, Cytology - Гистология, Эмбриология, Цитология

Очная форма обучения
Course

medical Parasitology - Медицинская паразитология

medical Parasitology - Медицинская паразитология

Очная форма обучения
Course

Histology -Гистология

Histology -Гистология

Очная форма обучения
Course

Normal anatomy -Нормальная анатомия

Normal anatomy -Нормальная анатомия

Очная форма обучения
Course

Курс для ППС

Курс для ППС

Для тренировки ДО
Course

Подготовительный курс по русскому языку

Подготовительный курс по русскому языку

Подготовительный курс по русскому языку
Course


Объявления сайта