Цифровой Кыргызстан 2019-2023

Единое окно в НИМСИ


Студенты НИМСИ


Адам укуктарынын Декларациясы кабыл алынганына 71 жыл!


Бириккен Улуттар Уюму тарабынан «Адам укуктарынын Декларациясыны» 10-декбрь  күнү кабыл  алынган.   ИИМСИнин ТГД кафедрасынын  философия жана саясат таануу предметинин окутуучусу, Сайит Ата коомдук уюмунун жетекчиси Калиев Азамат Сайитович ИИМСИнин студенттерине, Адам укуктарынын Декаларациясынын кабыл алынганына  71 жыл болгонуна байланыштуу коноктук лекциясын өттү.
Ал бул багытта 1948-жылы 10-декабрда  «Адам укуктарынын Декларациясынын» кабыл алынышынын негизи тууралуу презентация жасады. Ошондой эле  төмөнкүлөргө токтолду:  «Бириккен Улуттардын элдери, Уставда адамдардын негизги укуктарына, инсандын беделине жана баркына, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугуна ишенгендиктерин ырасташкандыктарын жана толук эркиндикке чыгуу менен катар социалдык прогресске жана турмуш шартты жакшыртууга көмөктөшүүнү чечишкени белгиленген. БУУ менен  кызматташууда мүчө‐мамлекеттер адам укуктары менен негизги эркиндиктерди жалпы урматтоого жана салым кошууга милдеттенгендигин эске алынган. Укуктардын жана эркиндиктердин мүнөзүн жалпы түшүнүү менен милдеттенмелерди толук аткаруу зор мааниге ээ экендиги белгиленген.  Генералдык Ассамблея адам укуктарынын Жалпы Декларациясын:
-  ар бир адам жана коомдун ар бир органы ар дайым эске алып, агартуу жана билим берүү жолу менен белгиленген  укуктарды жана эркиндиктерди урматтоого жана улуттук, эл аралык прогрессивдүү иш‐чаралар аркылуу Уюмга мүчө болгон мамлекеттердин элдеринин арасында;
 - алардын юрисдикциясында турган аймактагы элдердин арасында, алардын жалпы жана толук таанылышын жана ишке ашырылышын камсыз кылууга көмөктөшүүгө умтулуу үчүн;
- бардык элдер менен мамлекеттер аткарууга далалаттанууга тийиш болгон милдет  катары жарыялаганын» - айттып өттү.  

Мында: 

-  1‐берене:  Бардык адамдар өз беделинде жана укуктарында эркин жана тең укуктуу болуп жаралат. Алардын аң‐сезими менен абийири бар жана бири‐бирине бир туугандык мамиле кылууга тийиш.
2‐берене: Ар бир адам расасына, терисинин түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ынанымдарына, улуттук же социалдык негизине, мүлкүнө, тек‐жайына же башка абалынын айырмачылыктарына карабастан, ушул Декларация аркылуу жарыяланган бардык укуктар менен эркиндиктерге ээ болууга тийиш.
Андан тышкары, адам жашаган аймактын көз каранды эместигине, көзөмөлгө алынгандыгына, өзүн‐өзү башкарбагандыгына же эгемендигиндеги кандайдыр‐бир чектөөлөргө карабастан ал өлкөнүн же аймактын саясий, укуктук же эл аралык статусунун негизинде эч кандай айырмачылыктар болууга тийиш эместиктери айтылды. Студенттер тарабынан берилген суроолорго адам укуктарынын жалпы декларациясынын негиздерине таянып, Кыргыз Республикасында 2016-жылы кабыл алынган «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам» мыйзамынын иш аракеттеринен мисалдарды келтирүү менен жооптор берилди. Студенттерге керек болгон учурларда кайрылууга мүмкүн  экендиги маалымдалды.

 Далее читать в архиве
НИМСИ является членом Всемирной Организации Здравоохранения


ВОЗ_НиМСИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Семинары от Агенства аккредитации образовательных программ и организации (ААОПО) проведенные в НИМСИ 17-18 . 06.2019 г. :  

1. Разработка и совершенствование основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

2. Построение системы менеджмента качества в профессиональном учебном заведении

Тренер: Исмаилов Бактыбек Искакович, д.т.н.,  профессор, Академик Академии педагогических и социальных наук (РФ). 


Институционалдык аккредитация жөнүндөгү сертификаты
Сертификат об институциональной аккредитации
Certificate of institutional accreditation
№ VI190000011


Доступные курсы

Кыргызский язык Надырбаева Кутбу Озубековна

Кыргызский язык Надырбаева Кутбу Озубековна

Курс

Кыргызский язык Бутаева Н.

Кыргызский язык Бутаева Н.

Курс

Русский язык Арзыматова В.

Русский язык Арзыматова В.

Курс

Русский язык Шерматова М.

Русский язык Шерматова М.

Курс

Русский язык Раманкулов Ш.

Русский язык Раманкулов Ш.

Курс

Медицинская физика Райымкул уулу

Медицинская физика Райымкул уулу

Курс

Медицинская физика Орозов Р.Н.

Медицинская физика Орозов Р.Н.

Курс

Английский язык Кочкорова Н.

Английский язык Кочкорова Н.

Курс

Английский язык Осмонова А.

Английский язык Осмонова А.

Курс

Уход за хирургическими и терапевтическими больными

Уход за хирургическими и терапевтическими больными

Курс

Гистология практический Маматова А.

Гистология практический Маматова А.

Курс

Гистология Абдираупов М.

Гистология Абдираупов М.

Курс

Гистология Маматова

Гистология Маматова

Курс

Гистология Шатманов

Гистология Шатманов

Курс

Медицинская биология Абдыкалил кызы

Медицинская биология Абдыкалил кызы

Курс

Физкультура Кашкенчиев М.

Физкультура Кашкенчиев М.

Курс

Физкультура Айдарбек уулу Б.

Физкультура Айдарбек уулу Б.

Курс

Медицинская биология Кудайбердиева

Медицинская биология Кудайбердиева

Курс

Нормальная анатомия практический 2

Нормальная анатомия практический 2

Курс

Нормальная анатомия практический

Нормальная анатомия практический

Омаров Н.
Курс

Нормальная анатомия

Нормальная анатомия

Нормальная анатомия
Курс

Подготовительный курс по русскому языку

Подготовительный курс по русскому языку

Подготовительный курс по русскому языку
Курс


Объявления сайта