Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 174
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ
МЕНЮ

      Академиялык мобилдүүлүктүн алкагында ИИМСИ жана Казахстан Республикасынын Караганда медициналык университети (КМУ) менен түзүлгөн келишимдин негизинде 2022 жылдын 04-09 июль күндөрү фарм.и.д., профессор Абдуллабекова Раиса Мусулманбековна ИИМСИнин аспиранттары менен докторанттарына “Илимий изилдөөдөгү методологиянын негиздери” аталышындагы конок-лекцияларын окуду. Казакстандын билим стандарттары менен илим изилдөөлөрдүн жетишкендиктери жана кемчилдиктери кенен талкууланып, жаш илимпоздор үчүн жемиштүү болду. Мындай жолугушууларда изденүүчүлөргө максаттуу багыт берип, көптөгөн суроолорго жооптор берилди.

 

      Академиялык мобилдүүлүктүн шарттарын түзүп, жолугушууларды түзүп колдоо көрсөткөн ИИМСИнин президенти Арынбаев Жаңыбай Токоевичке, ректор Тампагаров Куштарбек Бекмуратовичке, КМУнун жетекчилигине терең ыраазычылык билдиребиз! ИИМСИнин алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөгү ЖОЖдор менен кызматташууларын мындан ары да өнүгүүсүнө тилектешпиз!

      В рамках академической мобильности, на основании договора заключенного с НИМСИ и Карагандинским медицинским университетом (КМУ) Республики Казахстан, 04-09 июля 2022 года д.м.н., профессор Абдуллабекова Раиса Мусулманбековна прочитала гостевую лекцию «Основы методологии научных исследований» для аспирантов и докторантов НИМСИ. Широко обсуждались казахстанские образовательные стандарты, достижения и недостатки научных исследований, и это плодотворно было для молодых ученых. На таких встречах соискатели получили целевое направление и профессор ответила на многие интересующие вопросы.

Выражаем глубокую благодарность президенту НИМСИ, д.э.н., профессору Арынбаеву Жанябай Токоевичу, ректору д.ф-м.н., профессору Тампагарову Куштарбек Бекмуратовичу, а также руководству КГУ, которые создали условия для академической мобильности и поддержали встречи! Желаем дальнейшего развития сотрудничества НИМСИ с вузами дальнего и ближнего зарубежья!

      In the framework of academic mobility, on the basis of the agreement concluded with SRMSI and Karaganda Medical University (KMU) of the Republic of Kazakhstan, on July 4-09, 2022, Ph.D., professor Abdullabekova Raisa Musulmanbekovna gave a guest lecture entitled "Fundamentals of Methodology in Scientific Research" to post-graduate students and doctoral students of SRMSI. Kazakhstan's educational standards and achievements and shortcomings of scientific research were widely discussed, and it was fruitful for young scientists. At such meetings, the scientists were given a targeted direction and many questions were answered.

We are deeply grateful to the president of SRMSI professor Arynbaev Zhanyabay Tokoevich, rector, professor Tampagarov Kushtarbek Bekmuratovich, and the management of KSU, who created conditions for academic mobility and supported meetings! We wish for further development of SRMSI's cooperation with universities in far and near foreign countries!

© 2022. Все права защищены.