Научно-исследовательский медико-социальный институт
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 174
+996 (3722) 52588
nnimsi@mail.ru, srmsi.institute@mail.ru

Научно-исследовательский медико-социальный институт

МЕНЮ
МЕНЮ

Противодействие коррупции

2019-2020-окуу жылына Илимий изилдоо медициналык социалдык институтунун кабыл алуунун тартиби2019-2020-окуу жылына Илимий изилдоо медициналык социалдык институтунун кабыл алуунун тартиби

Дисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы жонундогу жобоДисциплинанын (модулдун) жумушчу программасы жонундогу жобо

Дисциплинанын силлабусу жонундогу жобоДисциплинанын силлабусу жонундогу жобо

ИИМСИнин кабыл алу сынактары боюнча талаш-тартыш комиссиясынын ЖОБОСУИИМСИнин кабыл алу сынактары боюнча талаш-тартыш комиссиясынын ЖОБОСУ

Илим-изилдоо медициналык-социалдык институтунун кафедралары жонундогу жобосуИлим-изилдоо медициналык-социалдык институтунун кафедралары жонундогу жобосу

Илимий изилдоо медициналык-социалдык институтунун 2023-жылга чейинки онугуу стратегиясыИлимий изилдоо медициналык-социалдык институтунун 2023-жылга чейинки онугуу стратегиясы

Илимий-изилдо медициналык-социалдык институтнун студенттер жонундо жобосуИлимий-изилдо медициналык-социалдык институтнун студенттер жонундо жобосу

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институнун билим беруу сапатын башкаруу системасыИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институнун билим беруу сапатын башкаруу системасы

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтнун (НИМСИ) студенттерин котруунун, оккудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтируунун (тикеленуу) тартиби жонундо ЖОБОИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институтнун (НИМСИ) студенттерин котруунун, оккудан чыгаруунун жана окууга калыбына келтируунун (тикеленуу) тартиби жонундо ЖОБО

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун билим беруунун сапатына мониторинг жургузуу жонундогу жобоИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун билим беруунун сапатына мониторинг жургузуу жонундогу жобо

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун дифференциалык мынак жана отум алууИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун дифференциалык мынак жана отум алуу

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун жогорку программаларынын озун-озу баалоо боюнча комиссиясынын иши жонундогу жобоИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун жогорку программаларынын озун-озу баалоо боюнча комиссиясынын иши жонундогу жобо

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун мониторинг жургузуу жонундогу ЖОБОИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун мониторинг жургузуу жонундогу ЖОБО

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун факультети жонундогу жобосуИлимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунун факультети жонундогу жобосу

Илимий-изилдоо медициналык-сциалдык институтнун бутуруучулорун жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жонундо ЖОБОИлимий-изилдоо медициналык-сциалдык институтнун бутуруучулорун жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жонундо ЖОБО

Институттун окуу-усулдук кенеши жонундогу ЖОБОИнституттун окуу-усулдук кенеши жонундогу ЖОБО

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жонундо ЖОБОКыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жонундо ЖОБО

НИМСИнин профессордук-окутуучулук курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жонундоНИМСИнин профессордук-окутуучулук курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жонундо

Общие основные положенияОбщие основные положения

Окутуунун натыйжаларын баалоо жана билим беруу процессинин катышуучулаы менен интервью жургузуу жана анкетирлоо тартиптери жонундогу жобоОкутуунун натыйжаларын баалоо жана билим беруу процессинин катышуучулаы менен интервью жургузуу жана анкетирлоо тартиптери жонундогу жобо

Окуу болумунун жобосуОкуу болумунун жобосу

Положение о крусах для иностранных граждан НИМСИПоложение о крусах для иностранных граждан НИМСИ

Положение о кураторе учебной группы НИМСИПоложение о кураторе учебной группы НИМСИ

Положение о пропусках учебных занятий обучающимися (студентов) и о деятельности педагогического коллектива по их предотвращению. Данное положение основано на законе образования КР и Уставом НИМСИПоложение о пропусках учебных занятий обучающимися (студентов) и о деятельности педагогического коллектива по их предотвращению. Данное положение основано на законе образования КР и Уставом НИМСИ

Положение о сайтеПоложение о сайте

Положение о совете старост учебных групп НИМСИПоложение о совете старост учебных групп НИМСИ

Положение О составлении расписания аудиторных занятий в НИМСИПоложение О составлении расписания аудиторных занятий в НИМСИ

Положение о социальной поддержке студентовПоложение о социальной поддержке студентов

Положение о Ящике для жалоб и предложений для письменных обращения студентов НИМСИПоложение о Ящике для жалоб и предложений для письменных обращения студентов НИМСИ

Положение об организации учебного процесса на основе системы креитов (зачетных единиц) в ВУЗах Кыргызской РеспубликиПоложение об организации учебного процесса на основе системы креитов (зачетных единиц) в ВУЗах Кыргызской Республики

Положение Об учебно-методическом комплексе НИМСИПоложение Об учебно-методическом комплексе НИМСИ

Регламент обучения студентов НИМСИ по кредтной системеРегламент обучения студентов НИМСИ по кредтной системе

Студенттерди модулдарга жана экзамендик сессияга киргизуу жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин ЖОБОсуСтуденттерди модулдарга жана экзамендик сессияга киргизуу жана академиялык карыздарын кайра тапшыруу тартибинин ЖОБОсу

Дневник и направление для прохождения практики 2020-2021 гг. студентам 1-го курса

Ниже прикреплены документы для прохождения приактики, скачайте и распечатайте себе и испойльзуйте для дальнейших действий.

Подробнее

Об организации учебного процесса в ВУЗах и СПУЗах Кыргызской Республики в зависимости...

Аккредитация

Лицензии

© 2022. Все права защищены.