Миссия НИМСИ

Миссия НИМСИ

(RU) Подготовка востребованных специалистов на основе достижений науки, инноваций и технологий, в целях развития экономики и медико-социальной среды населения

_____________________________________________________________________________________________________

(KG) Илимдин, инновациянын жана технологиялардын жетишүүсүнүн негизинде, калктын медициналык-социалдык чөйрөсүн жана экономикасын өнүктүрүү максатында, талап кылынган адистерди даярдоо

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(UZ) NIMSI missiyasi -aholining ijtimoiy iqtisodiyotiga bag'ishlangan tibbiyot va mutaxassislarni tayyorlash uchun ilm-fan, innovatsiya va texnologiyaga erishishning asosi

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ENG)  Preparing excellent specialists based of the achievements of the science, innovations and technologies in purpose to develop the economy and medico-social environment of the population. 


Last modified: Tuesday, 9 April 2019, 3:22 PM