Форум для студентов и ППС

Окутуучулар үчүн практикалык, лабораториялык жана клиникалык практикалык сабактар боюнча усулдук үлгүлөрдүн түрү